quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014

Orações católicas em idioma polaco


O Pai Nosso certamente é a oração mais repetida diariamente no mundo católico apostólico romano. A oração que Jesus Cristo ensinou para ser um meio de ligação dos homens com Deus.
Os evangelistas que anos mais tarde da morte de Cristo registraram a oração apresentam duas versões. A primeira aparece no Evangelho de Mateus (Mateus 6:9-13), no discurso sobre a ostentação, parte do Sermão do Monte; e a segunda no Evangelho de Lucas (Lucas 11:2-4). A tradição litúrgica da Igreja Católica Apostólica Romana usou sempre o texto de Mateus 6:9-13:13:

 Pai Nosso que estais no Céu,
santificado seja o Vosso Nome,
venha a nós o Vosso reino,
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do Mal.
Amém.


No idioma polaco, a versão atual é:

Ojcze nasz,
któryś jest w niebie,
Święci się imię Twoje.
Niech przyjdzie Królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi.
Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, 
tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw od złego!
[Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.]
Amen!


A mesma oração no latim é:

Pater noster, qui es in cælis,
sanctificetur nomen Tuum;
adveniat regnum Tuum;
fiat voluntas Tua, sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
[Quia Tuum est regnum et potestas,
et gloria in sæcula sæculorum.]
Amen.

As demais orações muito comuns nas igrejas da Polônia são:
AVE MARIA
Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Marjo łaskiś pełna
Pan z Tobą
błogoławionaś Ty międzi
niewiastami i błogosławiony owoc
żywota Twojego Jezus.
Święta Marjo, Matko Boża
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

CREDO
Wyznanie wiary
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego
Pana naszego, który się począł
z Ducha Świętego,
narodził się z Marji Panny.
Umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Wstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi w prawicy
Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić
żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen. 

SALVE RAINHA
Witaj Królowo
Witaj Królowo! Matko miłosierdia,
życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto więc Orędowniczko nasza,
one Twoje miłosierne oczy ku nam zwróć.
A Jezusa błogosławiony owoc zywota Twego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa,
o słodka Panno Marjo.
Postar um comentário